Καλησπέρα σας,

Έχουμε το εξής ερώτημα:

Πελάτης μας, εταιρεία ΟΕ με απλογραφικά βιβλία που από το 2020 θα γίνουν διπλογραφικά έχει μπει σε πρόγραμμα επιδότησης παγίων και συγκεκριμένα το «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020. Το ποσοστό επιδότησης είναι 50% για πάγια συνολικής αξίας 198.841,20€ και το ποσό που θα λάβει 99.420,60 € από τα οποία έλαβε 55.182,71 € στο 2019 και τα υπόλοιπα στο 2020. Η επιδότηση αφορά δέκα πάγια από τα οποία πέντε αγοράστηκαν το 2016, δυο το 2017 και τρία το 2019. Από τα πάγια που αγοράστηκαν στο 2016 και στο 2017 κάποια έχουν αποσβεστεί πλήρως και κάποια όχι.

Ποιος θα είναι ο λογιστικός χειρισμός, θα περαστεί η επιδότηση σαν έσοδο ή θα αφαιρεθεί το σύνολο του ποσού από τις φετινές αποσβέσεις και αν αφαιρεθεί από τις αποσβέσεις πως θα γίνει στα πάγια του 2016 και του 2017 που σε κάποια έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αποσβέσεις και κάποια αποσβέστηκαν πλήρως; (Αν μπορείτε απαντήστε μας με λογιστικές εγγραφές πάνω στις πληροφορίες που σας δώσαμε για να το καταλάβουμε και για τα απλογραφικά και για τα διπλογραφικά που θα γίνουν το 2020).