Από τις 07/06/2019 οι όροι της υποχρεωτικής σύμβασης των ηλεκτρολόγων ανελκυστήρων έχουν ενσωματωθεί στις ατομικές συμβάσεις των εργαζομένων.
Μπορεί στην ατομική σύμβαση που θα τροποποιηθεί σύμφωνα με τα παραπάνω να συμπεριληφθεί ο όρος της επαναφοράς του μισθού (νόμιμος κατώτατος) στα επίπεδα προ της κηρύξεως ως υποχρεωτικής της αναφερόμενης ανωτέρω σύμβασης κατά την λήξη της σύμβασης στις 01/08/2021; (με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπογραφεί νέα συλλογική σύμβαση και λήξει το εξάμηνο παράτασης) .