Έλεγχος του πρώην ΙΚΑ δέχθηκε το παρουσιολόγιο της βιοτεχνικής επιχείρησης για ασφαλίσεις εργατών από 20-24 ημέρες/μήνα για τα έτη 2006-2012.

Αντίθετα για τα έτη 2013-2018 δεν έκανε αποδεκτές τις ασφαλιστικές ημέρες όταν αυτές ήτανε λιγότερες από 25 και καταχώρησε διαφορές μη

λαμβάνοντας υπ όψιν το παρουσιολόγιο .

Σημείωση:Οι εργαζόμενοι δηλώνουν προφορικά ότι είχανε απουσίες και δεν απαιτούνε τίποτα από την επιχείρηση ή το ΙΚΑ

Με ποιο άλλο τρόπο θα καμφθούν οι αντιρρήσεις του ΙΚΑ;