Πώς στοιχειοθετείται η υποχρέωση της εταιρείας να κάνει εκαθάριση του ΦΜΥ στο τέλος του έτους?

Ποιές είναι οι ευθήνες μη εκαθάρισης του ΦΜΥ για τον εκαθαριστή μισθοδοσίας ?