Σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση μετοχών, τροποποίηση του καταστατικού και επιστροφή μετρητών σε μετρητά είναι δυνατόν να επιστραφούν εκτός από τα μετρητά που κατατέθηκαν αμιγώς για τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου και τα μετρητά που κατατέθηκαν από τους μετόχους και που αφορούν στην διαφορά μεταξύ της αξίας διάθεσης και την ονομαστική αξία των μετοχών από τις εκάστοτε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν και που έχουν αχθεί στον λογαριασμό για την υπέρ το άρτιον διαφορά ?