Σύμφωνα με τον άρθρο 33 του Ν.4548/2018 (όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4635/2019) παρ 5. ορίζεται ότι: 5. Κατ εξαίρεση, οι απαιτήσεις απόληψης κερδών, τόκων ή χρεολυσίων, καθώς και άλλα αυτοτελή περιουσιακά δικαιώματα που γεννώνται από τους τίτλους μεταβιβάζονται ελεύθερα, εφόσον το καταστατικό ή οι όροι έκδοσης των οικείων τίτλων δεν προβλέπουν κάτι διαφορετικό .

Με βάση το ανωτέρω ορίστηκε στο καταστατικό ΑΕ να επιτρέπεται η διάθεση του δικαιώματος απόληψης κερδών για χρονική διάρκεια έως 5 έτη. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι το εξής:
α) Για την παραχώρηση του δικαιώματος απόληψης κέρδους θα συντάσεται ιδιωτικό συμφωνητικό; Η διάθεση αυτή έχει φόρο; Θεωρείται δωρεά;
β) Πως θα ενημερώνετε η εταιρεία από τον Μέτοχο ότι έχει παραχωρήσει το δικαίωμα απόληψης κέρδους; Υποχρεούται ο μέτοχος να εμφανίζει το ιδιωτικό συμφωνητικό στην εταιρεία ούτω ώστε εκείνη να παρακρατεί τον φόρο 5% στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα;
γ) Αν το δικαίωμα παραχωρηθεί σε κυπριακή εταιρεία η διάθεση αυτή έχει φόρο (είτε παρακρατούμενο είτε οποιδήποτε άλλο;).