Αποθεματικό που έχει σχηματιστεί από φορολογική απαλλαγή του Ν.4399/16, ποια θα είναι η φορολογική του τύχη, κατά την διανομή του /κεφαλαιοποίηση του?

Ποια είναι η έννοια της αναγωγής σε μικτό ποσό?

Για παράδειγμα έστω ότι η επιχείρηση είχε 1.000.000 κέρδη και προκύπτει φόρος εισοδήματος (έστω συντελεστής φορολόγησης της επιχείρησης 20%) 200.000 ευρώ.
Η επιχείρηση δημιουργεί αποθεματικό ύψους 200.000 ευρώ όσο και ο φόρος εισοδήματος ( για ευκολία του παραδείγματος ας θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχουν οι περιορισμοί στην δημιουργία του αποθεματικού όπως αυτοί προβλέπονται ι στον Ν.4399/16).

Στην διανομή/κεφαλαιοποίηση, η επιχείρηση θα φορολογηθεί αυτοτελώς το αποθεματικό με τον ισχύοντα συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων ή θα προστεθεί στα αποτελέσματα χρήσης και αν τυχόν υπάρχουν ζημίες χρήσης θα συμψηφισθούν με το αποθεματικό?

Η φορολόγηση θα γίνει στην αξία των 200.000 ευρώ ή θα αναχθεί σε μικτό ποσό (πχ 200.000 *100/20 =1.000.000)?
Πότε ανάγουμε την αξία ενός αποθεματικού σε μικτό ποσό?