1) Πολύ μικρή οντότητα (της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 που χρησιμοποιεί προεραιτικά το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα καταχώρησης, υποχρεούται εκτός από την σύνταξη Κατάστασης Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά και το Προσάρτημα, στην σύνταξη συνοπτικού ισολογισμού?
2) Οι Ενεργειακές Κοινότητες Περιορισμένης Ευθύνης που εμπίπτουν στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 του N . 4308/2014 συντάσουν Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5)?