Παρακαλώ , θα θέλαμε να μας γνωρίσετε εάν προβλέπεται από τον νομοθέτη η Διαχείριση Κεφαλαίων Κίνησης ( Ρευστότητας )( ΚΑΔ 66,30,1 // 64.19.30 ) για λογαριασμό κάποιας εταιρείας είτε που βρίσκεται σε στάδιο εξυγίανσης ή εξ αιτίας Οικονομικών Οφειλών στο δημόσιο δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί τα ταμειακά της διαθέσιμα . ( έχουν κατασχεθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί )

Επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης μεταξύ της εταιρείας έστω Α που θα αναλαμβάνει όλες τις εισπράξεις και τις πληρωμές μέσω του Τραπεζικού της λογαριασμού για λογαριασμό της εταιρείας Β ?

Απαιτείται άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας ?

Υπάρχει Περιορισμός στην Νομική μορφή ?

Τέλος θα μπορούσε μια ασφαλιστική εταιρεία με ΚΑΔ 82.99 (πλέον των ΚΑΔ ασφαλιστικου Συμβούλου ) να ασκεί Υπηρεσίες Διαχείρισης Κεφαλαίων Κίνησης ?

Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων ,