Σας παρακαλώ την απάντηση στο εξής ερώτημα: Ανώνυμη Εταιρεία με δραστηριότητα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ έχει την δυνατότητα παύσης της χρησιμοποίησης των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που μέχρι σήμερα λειτουργεί για την έκδοση των σχετικών παραστατικών αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1002/31-12-2014 (για τη μεταφορά αγαθών απαλλαγή περίπτωση θ παράγρ.1 άρθρο 1 και γαι τη συναρμολόγηση και τοποθέτηση περίπτωση γ) παράγρ.4 άρθρο 1). Η Εταιρεία αναγράφει το ονοματεπώνυμο και τη Διεύθυνση του πελάτη σε κάθε απόδειξη λιανικών συναλλαγών και υπάρχει λογιστική παρακολούθηση του πελάτη στα Βιβλία, δηλαδή τηρείται καρτέλα πελάτη. Ποιά διαδικασία θα ακολουθήσει για την διακοπή της χρήσης, εφόσον έχει τέτοια δυνατότητα?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Με εκτίμηση