Πολυπρόσωπη Ι.Κ.Ε. όρισε στο καταστατικό της εξωτερικό διαχειριστή με μηνιαία αμοιβή 300,00€ καθαρά ανά μήνα. Το άτομο που ορίστηκε διαχειριστής, είναι μισθωτός σε άλλη επιχείρηση.

Ερωτήματα:

1. Ποιο θα είναι το ύψος των ασφαλίστρων που θα καταβάλλεται ανά μήνα (αυτό που αναλογεί στο καθαρό ποσό των 300,00€ ανά μήνα ή το ελάχιστο του άρθρου 39 του Ν.4387/2016)?

2. Συναρτώνται & πώς οι αμοιβές/ ασφάλιστρα Ε.Φ.Κ.Α.από τη μισθωτή εργασία που ήδη έχει με τις αμοιβές από την ιδιότητα του διαχειριστή κατά την ετήσια εκκαθάριση του Ε.Φ.Κ.Α.?

3. Ποιος τύπος Α.Π.Δ. θα υποβληθεί?

4. Υπάρχει υποχρέωση να υπολογίζονται αναλογίες Δώρων (Πάσχα-Χριστουγέννων), επιδομάτων άδειας κλπ?

5.Κατά την άποψή σας, η αναφορά στο καταστατικό 300,00€ ανά μήνα καθαρά υπονοεί το ποσό προ ή μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος?

6. Δεδομένου ότι η τροποποίηση του καταστατικού της Ι.Κ.Ε. ΄με την αλλαγή/ πρόσληψη (χωρίς όμως να γίνει η τυπική διαδικασία αναγγελίας πρόσληψης στο ΣΕΠΕ) του διαχειριστή έγινε την 6/9/2019 & από το Ε.Φ.Κ.Α /ΙΚΑ λάβαμε αριθμό μητρώου την 27/11/2019, η κατανομή της αμοιβής σε 11ο & 12ο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε τυχόν έλεγχο?