Ετερόρρυθμη εταιρία με διπλογραφικά βιβλία αναφέρει στο καταστατικό της: Για τη διανομή του συνόλου ή μέρους των κερδών απαιτείται προηγούμενη ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Αν δεν υπάρχει ομόφωνη απόφαση των εταίρων, δεν πραγματοποιείται διανομή κερδών .
Στη Γενική Τακτική συνέλευση των εταίρων που έγινε τον Ιούνιο 2019 αποφασίστηκε να μην διανεμηθούν τα κέρδη του 2018.
Μπορεί να γίνει έκτακτη γενική συνέλευση τώρα η οποία να αποφασίζει ομόφωνα τη μερική διανομή κερδών και να πληρωθεί ο φόρος 10% ?