Σύζυγος ασφαλίζει 4 μήνες κάθε έτος ( εποχιακά ) τη σύζυγό του στην ατομική του επιχείρηση ( Ξενοδοχείο ).
Η ασφάλιση αφορά εργασία πλήρους απασχόλησης με όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις και εισφορές, όπως στους λοιπούς εργαζόμενους.
Τα εν λόγω ένσημα θα θεωρηθούν συντάξιμα, ή λόγω Α Βαθμού συγγένειας ( εξ αγχιστείας ) δε θα ληφθούν υπόψιν ?
Η σύζυγος δεν απασχολείται σε άλλον εργοδότη, σε καμία άλλη περίοδος του έτους, απασχολείται αποκλειστικά στην επιχείρηση του συζύγου εποχιακά.