Η έννοια του όρου αποδοχές που υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 4 του αν.ν.1846/51 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 4 του ν.4476/65 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν.825/1778 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ. Κατά την ανωτέρω έννοια στον όρο αποδοχές περιλαμβάνεται το σύνολο των παροχών, του εργοδότη προς τους μισθωτούς, σε είδος ή σε χρήμα, τακτικών ή εκτάκτων είτε δίνονται από συμβατική ή νόμιμη υποχρέωση του εργοδότη είτε είναι οικειοθελείς εκ μέρους του παροχές.

Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται ορισμένες μόνο έκτακτες παροχές κοινωνικού χαρακτήρα που καθορίστηκαν περιοριστικά κατ΄εξουσιοδότηση του ν.4476/1965 με την Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας 38171/1191/1967 (άρθρο 17 ΚΑ-ΙΚΑ) και είναι: Δώρα λόγω γάμου του ασφαλισμένου και των τέκνων του, λόγω γεννήσεως παιδιών του ασφαλισμένου και το βοήθημα σε οικογένεια αποβιώσαντος ασφαλισμένου.

Και ο ασφαλιστικός νόμος 2084/1992 (άρθρο 22 παρ. 2) αναφέρει ότι ως αποδοχές για τον υπολογισμό των εισφορών για τους νεοασφαλισμένους νοούνται αι πάσης φύσεως αποδοχές εξαιρουμένων των εκτάκτων παροχών, λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας του μισθωτού και των μελών της οικογένειας του .

Τα παραπάνω αναφέρονται και στο άρθρο 38 του Ν.4387/2016

Σύμφωνα με το ανωτέρω θα θέλαμε να θέσουμε τα εξής ερωτήματα:
- το μέγιστο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί ανά περίπτωση
- σε περίπτωση ελέγχου δικαιολογητικά που απαιτούνται και συγκεκριμένα σε περίπτωση βαριάς ασθένειας εξαρτωμένου μέλους, πως ορίζεται ο όρος βαριά
- υπάρχει σχετική υποχρέωση ενημέρωσης στις δημόσιες αρχές (όπως περίπτωση άνευ αποδοχών)

- Υπάρχει σχετικός περιορισμός χορήγησης των αποδοχών αυτών ανάλογα με το είδος της εταιρίας