Παιδικός σταθμός - νηπιαγωγείο (με τις σχετικές άδειες από Πρόνοια και Υπουργείο Παιδείας) ορισμένες ημέρες του μήνα παρέχει επιπλέον ωριαία προγράμματα εκπαίδευσης προς παιδιά τόσο του παιδικού σταθμού όσο και τρίτα προς αυτό με αμοιβή. Για την παρεχόμενη αυτή υπηρεσία θα πρέπει να προστεθεί ΚΑΔ εκτός του 88.91 και 85.20.1; Η αμοιβή θα είναι άνευ ΦΠΑ σύμφωνα με την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του 2859/2000 και ΠΟΛ 10/1987, εγκ. ΠΟΛ 1071/1995; Οι ΑΠΥ (υπηρεσίες εκπαίδευσης) θα είναι αθεώρητες σύμφωνα με την 1 α του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1002/31.12.2014;