Παρακαλούμε βοηθήστε μας στο εξής ζήτημα.

Ημερομίσθιος εργατοτεχνίτης σε μεταποιητική επιχείρηση Α.Ε. είχε εργατικό ατύχημα στις 19/10/19. Η πρόσληψη του έγινε 22/3/19.

Ακολουθηθήκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την αναγγελία του εργατικού ατυχήματος στο ΣΕΠΕ & ΙΚΑ και η επιχείρηση εφάρμοσε τα προβλεπόμενα από τον νόμο για την αμοιβή του εργαζομένου μετά το εργατικό ατύχημα (15 ήμερες εφόσον δεν είχε συμπληρώσει 1 έτος).

Ο εργοδότης συνεχίζει να υπογράφει τις βεβαιώσεις του ΙΚΑ για την μη απασχόληση του εργαζομένου εφόσον έχει άδεια γιατρού και η ανάρρωση θα είναι μακροχρόνια άνω των 6 μηνών.

Το ερώτημα είναι το εξής. Ο εργαζόμενος αμείβεται με το κατώτατο ημερομίσθιο της ΕΣΣΕ και δεν έχει προστατευόμενα μελή. Η αποζημίωση του ΙΚΑ είναι υποτυπώδης με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει βιοποριστικό ζήτημα. Παρακαλώ ενημερώστε μας με ιδιαίτερη προσοχή αν υπάρχει τρόπος ο εργοδότης να συνεχίσει να τον ενισχύει οικονομικά με κάποιας μορφής εργοδοτική παροχή για το διάστημα που δεν θα τον απασχολεί πάντα μέσα στα πλαίσια της εργατικής νομοθεσίας και αν ναι με ποιο τρόπο θα αποτυπωθεί η συγκεκριμένη παροχή.

Παρακαλούμε για την ιδιαίτερη αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού ζητήματος διότι αν υπάρχει τρόπος οικονομικής ενίσχυσης κατά πόσο αυτός μπορεί να θέση σε κίνδυνο εργοδότη και εργαζόμενο σε ζητήματα που έχουν σχέση με τις αρμόδιες υπηρεσίες που θα αποζημιώνουν τον εργαζόμενο, όπως και κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίων του εργοδότη σε πιθανή δικαστική διαδικασία. Διότι η επιχείρηση προτίθεται να βοηθήσει τον εργαζόμενο για ανθρωπιστικούς λόγους αλλά θα πρέπει ο τρόπος αν υπάρχει να εξασφαλίζει την νομιμότητα της διαδικασίας και για τις δυο πλευρές.