Ο σύζυγος θέλει να μεταβιβάσει το 49% των μετοχών που κατέχει σε ΑΕ στην σύζυγό του με δωρεά. Η ΑΕ προήλθε από μετατροπή ΕΠΕ σε ΑΕ την 19/12/2017, οπότε σαν ΑΕ έχει 2 κλεισμένους ισολογισμούς. Στην περίπτωση της μετατροπής, σύμφωνα με την ΠΟΛ1055/2003, για τον υπολογισμό του μεσου όρου των ολικών αποτελεσμάτων και ιδίων κεφαλαίων λαμβάνω υπόψη 3 συνολικά ισολογισμούς (χρήσης 2018, χρήσης 2017 και χρήσης 2016). Σαν ίδια κεφάλαια λαμβάνω υπόψη μου το κονδύλι του ισολογισμού «σύνολο καθαρής θέσης», σαν ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης, το κονδύλι της κατάστασης αποτελεσμάτων «αποτελέσματα προ φόρων», αφού αφαιρέσω τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα. Είναι σωστό ο τρόπος χειρισμού? Επίσης στην χρήσης 2017 έγινε πώληση συμμετοχών και προέκυψε ζημιά η οποία καταχωρήθηκε στον λογαριασμό του λογιστικού σχεδίου 64.12 και μεταφέρθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο κονδύλι «Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων» Αυτό το ποσό πρέπει να αφαιρεθεί? Στην περίπτωση που ο συντελεστής απόδοσης των κεφαλαίων της τριετίας είναι αρνητικός, τι λαμβάνω υπόψη μου?