Καλημέρα,

Ασφαλισμένος γεννημένος 18/08/1960 απόφοιτος ΑΕΙ έγγαμος με δύο τέκνα με έτος γέννησης 03/08/1988 το πρώτο και 06/04/94 το δεύτερο.

Εναρξη ασφάλισης ΙΚΑ 1/9/1978 . Από 1/11/1986 ασφάλιση ως μισθωτός ΙΚΑ ΤΕΑΜ και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Από 20/11/1993 ασφαλισμένος και ως ελεύθερος επαγγελματίας – παράλληλη ασφάλιση - σε ΤΕΒΕ- ΟΑΕΕ-ΕΦΚΑ και συνεχίζει μέχρι σήμερα.

Εχει κάνει αναγνώριση, με εξαγορά , πλασματικών χρόνων με το προ ΕΦΚΑ καθεστώς

1.Παιδιών 3 χρόνια τον 9ο /2016 στο ΙΚΑ ΤΕΑΜ

2.Σπουδών 1 χρόνο, από τα 4 που μπορώ, τον 3ο/2019 στο ΙΚΑ ΤΕΑΜ

Ενσημα ικα 1/9/78-31/12/84 οικοδομικά δασικά 150 , από 1/11/1986 έως 31/10/2019 9.882 ένσημα και πλασματικά με εξαγορά παιδιών και σπουδών 1200 ένσημα. Σύνολο ενσήμων 11.232 έως 31/1/2019

1.Πότε θεμελιώνει δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης ? Και σε ποιο ταμείο ?

2.Θα δικαιούται και 2η σύνταξη για την παράλληλη ασφάλιση και πότε ?? δεδομένου ότι από 1/1/2017 ισχύει ο ΕΦΚΑ και όχι ο ΟΑΕΕ ??

3.Μπορεί μέρος των ετών παράλληλης ασφάλισης να χρησιμοποιηθεί στο ΙΚΑ για θεμελίωση δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης σε τυχόν μικρότερη ηλικία ? (35ετία το 2012 και στα 60 χρόνια - ή οτιδήποτε άλλο ευνοικότερο για τον ασφαλισμένο ? ) Τι γίνεται με τον υπόλοιπο χρόνο που θα απομένει ??

Τι εννοεί στο συνημμένο στην εγκύκλιο ΕΦΚΑ 13/20-3-19 έγγραφο Συν.: Το με αρ. πρωτ. Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969/14.3.2019 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ:677Ψ465Θ1Ω-ΑΛΡ) στις γενικές αρχές με αριθμό 5 ?

Στις περιπτώσεις που έχει διανυθεί παράλληλα χρόνος ασφάλισης σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς πριν την ένταξή τους στον Ε.Φ.Κ.Α., ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει, για το παράλληλο αυτό διάστημα, το χρόνο ασφάλισης που επιθυμεί να συνυπολογίσει σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης ο οποίος δεν συνυπολογίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17 και 36 του ν. 4387/2016. Για τον διαδοχικά ασφαλισμένο που κατά τη λήξη της υποχρεωτικής ασφάλισής του μετά την 01.01.2017, προκύπτει πολλαπλή δραστηριότητα, δύναται να επιλέξει τις προϋποθέσεις του ενταχθέντος φορέα με τις οποίες επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4387/2017

4.Μπορεί να κάνει αίτηση για καταμέτρηση των ενσήμων στο ΙΚΑ ?

Θερμή παράκληση όσο το δυνατόν αναλυτικότερη απάντηση.

Ευχαριστώ πολύ.