«Βάσει της Ευρωπαικής οδηγίας 2018/ 1910 του Συμβουλίου της Ευρώπης τα κράτη

μέλη δύναται για τις πωλήσεις που πραγματοποιούν πρός άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης χωρίς μόνιμη εγκατάσταση και αριθμό φορολογικού μητρώου στη χώρα προορισμού να αποστέλλουν τα προϊόντα στην εγκατάσταση του πελάτη με συνοδευτικό μεταφοράς (Δελτίο Αποστολής) και να τιμολογούν τον πελάτη κάθε φορά που αυτός πραγματοποιεί

πωλήσεις πρός το εσωτερικό της χώρας του ή πρός άλλα μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η παραπάνω μέθοδος η οποία και αποκαλείται « Call Off Stock » απαλλάσει την εταιρεία από την υποχρέωση να διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου στη χώρα όπου πραγματοποιείται η πώληση καθώς και από όλες τις σχετικές υ ποχρεώσεις όπως υπολογισμός και απόδοση Φπα στη χώρα αυτή αλλά και έξοδα για τη λογιστική παρακολούθηση και υποβολή περιοδικών Δηλώσεων.

Ερώτημα: Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει την παραπάνω πρακτική; Η εταιρεία μας διατηρεί φορολογική αποθήκη στο Βέλγιο (με δικό της χώρο αποθήκευσης και Βελγικό Α.Φ.Μ). Θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε την μέθοδο «Call Off Stock» αποστέλλοντας εμπορεύματα απο την Βελγική αποθήκη;