Εταιρεία με νομική μορφή Ε.Ε . και απλογραφικά βιβλία διαθέτει απούλητα ακίνητα

τα οποία κατασκευάστηκαν με το σύστημα της αντιπαροχής από το 1980 έως το 2008 και όλα διαθέτουν άδεια οικοδομής πριν την 1/1/2016.Σε όλα τα ακίνητα έχει πλήρη ιδιοκτησία και έχει πάρει τα χιλιοστά από όλους του οικοπεδούχους.

Αποτελείται από 3 μέλη με ίδια ποσοστά και θέλει να κάνει λύση .

Κάποια από αυτά εκμισθώνονται

Έχω τα εξής ερωτήματα :

1 ον Η διανομή των απούλητων ακινήτων εξομοιώνεται με πώληση ;

α)Στην περίπτωση διανομής των ανεκμετάλλευτων ακινήτων ποια αξία ακινήτου θα ληφθεί ως βάσει υπολογισμού στην φορολογία εισοδήματος ; Η τρέχουσα αντικειμενική ; Αν λάβουμε υπόψη την αντικειμενική η οποία είναι π.χ. 100.000,00€ θα λάβουμε τα 100.000,00€ ως ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη θα προσδιοριστούν τεκμαρτά με τον συντελεστή καθαρού κέρδους 20% όπως ορίζει το άρθρο 34 ν.2238/94;

β)Για τα ακίνητα που εκμισθώνονται σύμφωνα με την ΠΟΛ 1102/2015 θεωρούνται πάγια οπότε κατά την πώληση αυτών η επιχείρηση αποκτά εισόδημα που προσδιορίζεται σε κάθε περίπτωση λογιστικά και φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα του χρόνου έκδοσης της οικοδομικής άδειας. Δεδομένου ότι αυτά εκμισθώνονται από το 1990 και έπειτα και δεν έχουν διενεργηθεί καθόλου αποσβέσεις και σε κάποια μάλιστα είναι αδύνατο να βρεθεί το κόστος κατασκευής μπορούν να γίνουν τώρα αποσβέσεις ;

2 ον Αν το κέρδος υπολογισθεί τεκμαρτά και είναι 20000,00€ και ο φόρος υπολογισθεί με συντελεστή 24% δηλαδή 5800,00€ τότε η διαφορά 15.200,00 θα θεωρηθεί ως καθαρό ποσό κερδών για τους εταίρους ; Θα πρέπει να το συμπεριλάβουν στον κωδικό 431 του Πίνακα 6 της φορολογικής τους δήλωσης και να πληρώσουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης και κατά συνέπεια τις αντίστοιχες εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ;

3 ον Μπορεί κάποιο μέλος να αποχωρήσει και να λάβει την εταιρική του μερίδα σε ακίνητα ;Και αυτό εξομοιώνεται με πώληση για την εταιρεία ;

4 ον Σήμερα τα μόνα έσοδα είναι από την εκμίσθωση των ακινήτων της και δεν έχει πρόθεση να ανεγείρει οικοδομές .

Αν μπει σε εκκαθάριση στην περίπτωση αυτή μόνο ο εκκαθαριστής θα πληρώνει εισφορές ΕΦΚΑ;

Επίσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης και μέχρι το πέρας το οποίο μπορεί να πάρει και 3 χρόνια μπορεί να συνεχίσει να εκμισθώνει τα ακίνητά της ;Μήπως αυτό αναιρεί την υπό εκκαθάριση κατάστασή της;