Ομόρρυθμη εταιρία μεταβιβάζεται στο σύνολό της σε ιδιώτη ,ο οποίος θα κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού που έχει συνταχθεί σε δικηγόρο έχει συμφωνηθεί η αγορά της στο σύνολο της που περιλαμβάνει τα πάγια ,τα εμπορεύματα , τις υποχρεώσεις και την αγορά της επιχείρησης και περιέχει αναλυτικά ποσά ανά κατηγορία (π.χ πάγια χ ποσό κλπ).Με την έναρξη της ατομικής θα κοπεί τιμολόγιο με χαρτόσημο από την υφιστάμενη Ο.Ε προς την ατομική για τα παραπάνω και έπειτα θα ξεκινήσει η διαδικασία λύσης της.
Το μέρος του τιμολογίου που αφορά πάγια και εμπορεύματα θα φορολογηθούν στην εταιρία ως έσοδα.
Θα ήθελα να ρωτήσω για το ποσό που αφορά την αγορά της επιχείρησης δηλαδή των εταιρικών μεριδίων , θα φορολογηθεί ως έσοδο της εταιρίας(φήμη πελατεία) και έπειτα θα δοθεί μέρισμα στους μετόχους, ή μπορεί να φορολογηθεί απευθείας στους εταίρους βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν.4172/2013 ως υπεραξία λόγω του ότι μεταβιβάζεται ολόκληρη η επιχείρηση;
Στην όλη διαδικασία ο ιδιώτης αγοραστής που θα προβεί στην έναρξη της ατομικής και στην αγορά της επιχείρησης , δεν θα μεταβιβάσει εταιρικά μερίδια της υφιστάμενης Ο.Ε στο όνομα του ,κατά συνέπεια δεν θα ακολουθηθεί κάποια διαδικασία στο Γ.Ε.Μ.Η, ούτε θα τροποποιηθεί το καταστατικό της Ο.Ε Αποδεικτικά της μεταβίβασης είναι το συμφωνητικό που προανέφερα ,η έγκριση δανείου στον ιδιώτη για αυτήν την διαδικασία ,και η κατάθεση των χρημάτων.