Ως υπεύθυνος λογιστής μη Κυβερνητικού Οργανισμού, αντιμετωπίζω το εξής θέμα:Θρησκευτικό Σωματείο Αναγνωρισμένο-ΜΚΟ, στην εκτέλεση των Προγραμμάτων της, τα οποία της έχουν ανατεθεί με συμβόλαιο με τους χορηγούς της, παρέχει μαθήματα Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε επωφελούμενους, οι οποίοι είναι κυρίως πρόσφυγες.Για τις ανάγκες αυτές έχει προσλάβει κατά καιρούς εκπαιδευτικούς , με συμβάσεις ορισμένου έργου.Με Κωδικό Άσκησης Δραστηριότητας 8532 , δεν μας παρέχεται η δυνατότητα να προσλάβουμε προσωπικό με κωδικό ειδικότητας 247110 -Καθηγητής Ξένων Γλωσσών.Μέχρι τώρα τους προσελάμβανε όλους ως υπαλλήλους γραφείου (ΚΩΔ: 419000) , ενώ από 1/7/2018 που ανάλαβα επίσημα ως λογιστής και μετά από αίτημα εργαζομένης συναδέλφου και καθηγήτριας , χρησιμοποιώ την ειδικότητα : 243000 Καθηγητές δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , για ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ, όσον αφορά όμως τον ΕΦΚΑ τον ΚΩΔ: 331000 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό της προσχολικής και της ειδικής εκπαίδευσης, ως πλησιέστερο που το Σύστημα ΟΣΥΚ αποδέχεται. Είναι υπερβολικά δύσκολο να γίνει τροποποίηση Καταστατικού και να προστεθεί στις δραστηριότητες αυτή της εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΑΔ: 8049), αφού τα μέλη του Σωματείου είναι διασκορπισμένα σε όλη την Ελλάδα και ο αριθμός τους είναι μεγάλος. Μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 40 περίπου μέλη.Σε σχετικό ερώτημά μας στον ΕΦΚΑ και μετά από παρότρυνση εργαζομένης καθηγήτριας Αγγλικών σε μας, λάβαμε τη συνημμένη απάντηση, που όμως προσωπικά δεν με ικανοποιεί.