Σε κοινοπραξία,στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων θα δηλωθεί ο διαχειριστής που έχει οριστεί στο καταστατικό, ή όλες οι εταιρείες που συνιστούν την Κοινοπραξία?
Στην περίπτωση που θα πρέπει να δηλωθούν οι εταιρείες οι οποίες είναι ΝΠ θα δηλωθούν τα στοιχεία των νομικών προσώπων ή των εκπροσώπων τους?
και στο είδος τίτλου τι θα μπει δεδομένου οτι η κοινοπραξία δεν έχει ούτε μετοχές ούτε εταιρικά μερίδια?