Καλησπέρα σας,

Μετά την κατάργηση του άρθρου 9 του ν. 4554/2018, ένας εργοδότης που απασχολεί στην επιχείρησή του εργαζόμενους που ασφαλίζονται και αμείβονται από εργολάβο ή υπεργολάβο και με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου, δεν έχει έχει καμία συνυπευθυνότητα για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Θα ήθελα επ αυτού να θέσω το εξής ερώτημα:

Σε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου από αρμόδιους φορείς στον αναθέτοντα του έργου τί αποδεικτικά θα πρέπει να επιδειχθούν στους ελεγκτές, σχετικά με τα άτομα που βρίσκονται υπό την ασφάλιση και ευθύνη του εργολάβου ή του υπεργολάβου και βρίσκονται στο χώρο της επιχείρησης τη στιγμή του ελέγχου;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων