Α.Ε. Θα λάβει επιχορήγηση για το προσωπικό της από τον ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ. Το εν λόγω ποσό, που δεν έχει ΦΠΑ, θα καταχωρηθεί στα έσοδα της εταιρείας και εάν ζητηθεί από τον ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ θα εκδοθεί και σχετικό τιμολόγιο. α1) Σε ποιο κωδικό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ θα καταχωρηθεί το εν λόγω έσοδο? α2) Εάν δεν υπάρχει υποχρέωση ΦΠΑ PRORATA για άλλους λόγους (άλλα είδη εσόδων π.χ. ενοίκια), τότε θα ξεκινήσει να υπάρχει υποχρέωση ΦΠΑ PRORATA μόνο εξαιτίας της είσπραξης της εν λόγω επιχορήγησης ? α3) Εάν τελικά θα υπάρχει υποχρέωση ΦΠΑ PRORATA (είτε εξ αιτίας αυτής της επιχορήγησης , είτε λόγω ήδη ύπαρξης άλλων εσόδων (π.χ. ενοίκια) εξ αιτίας των οποίων θα πρέπει να υπάρχει ΦΠΑ PRORATA ), πως θα καταχωρηθεί η εν λόγω επιχορήγηση προσωπικού στο σχετικό κλάσμα PRORATA (αριθμητή / παρονομαστή) ? α4) Για τα παραπάνω , παίζει ρόλο εάν θα ζητηθεί να εκδοθεί σχετικό τιμολόγιο ή όχι ?