Αξιότιμοι κύριοι,

Παρακαλώ απαντήστε μου στο εξής:

Ι) Α.Ε. (ξενοδοχειακή επιχείρηση) επεκτείνει τις δραστηριότητες της με την δημιουργία ενός υποκαταστήματος. Ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος λογιστικής παρακολούθησης του μια που βάσει της ΠΟΛ.1003/31-12-2014 και στην παρ. 3.1, αναφέρεται ότι «Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα. Η λογιστική παρακολούθηση των υποκαταστημάτων μπορεί να διενεργείται από το λογιστικό σύστημα της οντότητας σύμφωνα με τις καθιερωμένες λογιστικές πρακτικές»

ΙΙ) Στην καταχώρηση τραπεζικών κινήσεων (πχ πληρωμή προμηθευτών, ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων κλπ) θα πρέπει να υπάρχει και η εκτύπωση των κινήσεων αυτών ή αρκεί το αντίγραφο (extrai) του τραπεζικού λογαριασμού όπου βάση αυτού μπορεί να ελεγχθεί η αξιοπιστία των καταχωρήσεων αυτών;

Σας ευχαριστώ

Με εκτίμηση