Ιατρός σε διαγνωστικό κέντρο όπου αμείβεται με δελτίο παροχής υπηρεσιών ασφαλιζόταν βάση την παρ.9 του άρθρου 39 Ν.4387/2016 με μηνιαία ΑΠΔ του εργοδότη. Δεν χρεωνόταν μηνιαία στον ΕΦΚΑ με προσωπικό ειδοποιητήριο αλλά έκανε μόνο αποδοχή της σχετικής σύμβασης μηνιαία από τον 9/18 έως και σήμερα με εξαίρεση ενός μήνα (όπου δεν εργάστηκε και δεν ασφαλίστηκε με ΑΠΔ). Από τον μήνα Ιούλιο όπου και εκκαθαρίστηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές για το 2018 εκτός από ένα μικρό υπόλοιπο εκκαθάρισης χρεώθηκε αναδρομικά για το 2019 από 01/01 και συνεχίζει έως σήμερα με 187,18 ευρώ το μήνα. Ο ΕΦΚΑ εμφανίζει το κάτωθι μήνυμα « Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η,οι υγειονομικοί, που διατηρούν ενεργή Μη Μισθωτή δραστηριότητα και παράλληλα απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή Νομικά Πρόσωπα και αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρ.39 του Ν.4387/2016 (αριθ. Δ.15/Δ’/οικ. 61080/1692/5.12.2018 Εγκ. του ΥΠΕΚΑΑ - αριθ. πρωτ. 647/823855/8.7.2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εισφορών ΕΦΚΑ), καθόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.982/1979, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απασχολούν υγειονομικούς καθώς και οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που κατά νόμο εξομοιούνται με το δημόσιο, υποχρεούνται στην καταβολή εργοδοτικής εισφοράς υπολογιζόμενης επί των αποδοχών. Οι ασφαλιστικές εισφορές επί των αμοιβών με ΔΠΥ επιμερίζονται μεταξύ αντισυμβαλλόμενου και ασφαλισμένου μέσω υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ).Στο πλαίσιο αυτό ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών κατά την εκκαθάριση εισφορών έτους 2018 έχει διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4387/2016 (παράλληλη ασφάλιση).»

Σε επικοινωνία με το περιφερειακό τμήμα του ΤΣΑΥ μας ενημέρωσαν ότι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.982/1979 οι υγειονομικοί θα πρέπει να ασφαλίζονται και μέσω ΑΠΔ από τον εργοδότη αλλά επιπρόσθετα να καταβάλλουν και μόνοι τους εισφορές. Είναι κάτι τέτοιο εν ισχύ ή πρόκειται για συστημική αδυναμία του ΕΦΚΑ;