Συνέχεια του ερωτήματός μου στις 8.10
Προβλέπεται από τις διατάξεις των ν.4172/2013 & 4174/2013 ο καταλογισμός του Φ.Μ.Υ. εκτός της επιχείρησης και στον εργαζόμενο, εάν η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει τις προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου που παρακρατούνται από μισθούς και δεν έχουν αποδοθεί στο δημόσιο;

Έχει δοθεί η βεβαίωση αποδοχών στον εργαζόμενο και έχει υποβληθεί και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο Βεβαιώσεις Αποδοχών και Συντάξεων .

Υ.Γ. Σας παρακαλώ και πάλι, όπως δώσετε προτεραιότητα στην ερώτησή μου διότι η πίεση από τον έλεγχο για την υποβολή των τροποποιητικών είναι πολύ έντονη.