Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Ποιες είναι οι διαδικασίες από Έλληνα φορολογικό κάτοικο με διαμονή στην αλλοδαπή, για την αλλαγή της φορολογικής του κατοικίας;

Διδακτορικός φοιτητής στην Σουηδία από τον Σεπτέμβρη 2019 με εισοδήματα στην Ελλάδα περίπου 10000,00 ευρώ από ακίνητα, πως και που, θα φορολογηθεί για τα εισοδήματα που λαμβάνει στην Σουηδία από το πανεπιστήμιο από το διδακτορικό πρόγραμμα? Χρειάζεται να κάνει κάτι στην ΔΟΥ ας πούμε αλλαγή φορολογικής κατοικίας ή οτιδήποτε άλλο?
Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1201/6.12.2017 εγκύκλιο διαταγή με θέμα «Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013», ορίζεται ότι:

«1. Το φυσικό πρόσωπο το οποίο πρόκειται να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό οφείλει να υποβάλει, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της Δ.Ο.Υ. όπου είναι υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος: αίτηση (έντυπο Μ0) με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, και επιπλέον για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου του στην Ελλάδα έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους. Παράλληλα, συνυποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ.2 και 3 της παρούσας.

    Ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., αφού παραλάβει τα ως άνω έντυπα, οφείλει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική εφαρμογή για τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας, ακολουθώντας τις οδηγίες της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε..

2. Το προαναφερθέν φυσικό πρόσωπο οφείλει να προσκομίσει, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο ως άνω Τμήμα ή Γραφείο της Δ.Ο.Υ.:

(α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους. Εάν ο φορολογούμενος έχει εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (στο εξής ΣΑΔΦΕ), μπορεί να προσκομίσει, αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) ή

(β) Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση των ανωτέρω από την αρμόδια φορολογική αρχή, αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του, που υπέβαλε στο άλλο κράτος ως φορολογικός κάτοικος του κράτους αυτού.

γ) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά (υπό α΄ ή β΄), επειδή αποδεδειγμένα η αλλοδαπή φορολογική αρχή δεν τα εκδίδει, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται η μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος.

3. Επιπλέον των οριζόμενων στην παράγραφο 2, ο φορολογούμενος οφείλει να προσκομίσει, κατά περίπτωση, και τα κάτωθι:

α) Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την ημερομηνία αναχώρησης και εγκατάστασής του στη χώρα όπου δηλώνει κάτοικος, προκειμένου να διαπιστώνεται ότι έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 183 ημέρες στη χώρα αυτή μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος, ήτοι στο προηγούμενο έτος από εκείνο εντός του οποίου γίνεται η αίτηση μεταβολής. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορεί να είναι, εναλλακτικά και ενδεικτικά, έγγραφα περί ανάληψης μισθωτής εργασίας, έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας στην εν λόγω χώρα και υπαγωγής του στην ασφαλιστική νομοθεσία της χώρας αυτής, εγγραφής σε δημοτολόγιο της εν λόγω χώρας, μίσθωσης κατοικίας, εγγραφής ή παρακολούθησης σχολείων των τέκνων στη χώρα αυτή…

4. Τα ως άνω αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1497/1984 (Α΄188) θα προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (σφραγίδα Apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο, κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα, κατά περίπτωση)…

6. Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποφανθεί σχετικά με την πληρότητα και επάρκεια του φακέλου εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 της παρούσας…».

    Περαιτέρω, σύμφωνα με την με αριθμό ΠΟΛ. 1283/30.12.2013 εγκύκλιο διαταγή με θέμα τον «Ορισμός Φορολογικού εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας», ορίζεται ότι:

«1. Φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και δε διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται, από 1/1/2014 να ορίσει, φορολογικό εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, στην ταχυδρομική διεύθυνση του οποίου, η Φορολογική Διοίκηση, θα μπορεί να αποστέλλει κάθε είδους αλληλογραφία σχετική με το φορολογούμενο.

2. Το πρόσωπο, το οποίο ορίζεται φορολογικός εκπρόσωπος, ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου…

6. Φορολογικός εκπρόσωπος που δεν επιθυμεί τη συνέχιση της συγκεκριμένης εκπροσώπησης, υποβάλλει στην περίπτωση αυτή και μόνο, στη Φορολογική Διοίκηση το έντυπο Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» όταν ο φορολογούμενος, δεν προβαίνει στην αντικατάστασή του…»

    Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., ορίζεται ότι:

«1. Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Κατ΄ εξαίρεση ο φορολογούμενος που είναι αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132), όπως ισχύει, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.        

2. Ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος».

    Με βάση τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι:

1. Ο ενδιαφερόμενος θα μεταβεί στην Δ.Ο.Υ. φορολογίας Εισοδήματος μέσα στα χρονικά περιθώρια που θέτει η ΠΟΛ. 1201/6.12.2017 εγκύκλιος διαταγή, για να μεταφέρει την φορολογική του κατοικία και να πραγματοποιήσει αλλαγή από την Δ.Ο.Υ. Εισοδήματος στην Δ.Ο.Υ. κατοίκων Εξωτερικού.

2. Η αλλαγή φορολογικής κατοικίας εδράζεται στο πραγματικό γεγονός της διαμονής του πρώην Έλληνα φορολογικού κατοίκου στην αλλοδαπή, για περισσότερες από 183 ημέρες το έτος. Συνεπώς, αφού συμπληρώσει κατά το 2020, 183 ημέρες παραμονής στη Σουηδία, θα ζητήσει πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από την εκεί φορολογική αρχή, το οποίο και θα προσκομίσει έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του 2020 στην Δ.Ο.Υ. Εισοδήματος στην Ελλάδα, για την αλλαγή της φορολογικής του κατοικίας.

3. Θα πρέπει να ορίζει φορολογικό του εκπρόσωπο στην Ελλάδα (συνήθως γονέα του).

4. Στην Σουηδία θα φορολογείται για τα παγκόσμια εισοδήματά του (ουσιαστικά για τα εισοδήματά του ως διδακτορικού φοιτητή) και στην Ελλάδα για τα εισοδήματα από τα ενοίκια.

Γεια σας. Για να μην επαναλαμβάνω την αρχική μου ερώτηση, παρακαλώ ξαναδιαβάστε την. Το βασικό ερώτημα είναι αν υποχρεούται ο εν λόγω διδακτορικός φοιτητής να αλλάξει την φορολογική του κατοικία. Εσείς περιγράφεται την διαδικασία αλλαγής φορολογικής κατοικίας και καταλήγετε σ ένα γενικό συμπέρασμα που έχει να κάνει με την διαμονή για πάνω από 183 ημέρες στην Σουηδία. Στην ΔΟΥ όμως μας λένε ότι δεν υποχρεούται να αλλάξει φορολογική κατοικία διότι θεωρείται φοιτητής και φορολογούμενοι που τυχαίνει να απουσιάζουν διαρκώς από την Ελλάδα για λόγους οι οποίοι δεν υποδηλώνουν σαφή πρόθεση να καταστήσουν την αλλοδαπή ως κέντρο της ύπαρξης τους, των βιοτικών τους σχέσεων, των υλικών τους συμφερόντων και του οικιακού τους βίου δεν θεωρούνται κάτοικοι αλλοδαπής. Επομένως σύμφωνα με την ΔΟΥ δεν υποχρεούται σε αλλαγή της φορολογικής κατοικίας ο εν λόγω διδακτορικός φοιτητής και θα φορολογηθεί στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημα του, ουσιαστικά για τα ενοίκια στην Ελλάδα και για τα χρήματα που πληρώνεται από το διδακτορικό πρόγραμμα στην Σουηδία. Παρακαλώ μπορείτε να αποσαφηνίσετε την περίπτωση δηλαδή αν τελικώς χρειάζεται να γίνει αλλαγή της φορολογικής κατοικίας και αν ναι χρονικά πότε? Είτε έτσι είτε αλλιώς όμως πείτε μας πως θα υποβάλλει την φορολογική του δήλωση στα δύο κράτη. Παρακαλώ να αναφέρονται οι διατάξεις στις οποίες στηρίζεται η απάντηση. Ευχαριστώ.

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης