Ελληνική ανώνυμη εταιρεία πούλησε εκπομπές ρύπων, που θεωρείται παράγωγο χρηματιστηριακό προϊόν, σε χρηματιστήριο παραγώγων του Εξωτερικού (Πολωνία). Το έσοδο-κέρδος που προέκυψε από την πώληση αυτή, θα φορολογηθεί το Νομικό πρόσωπο (ΑΕ) μαζί με τα λοιπά έσοδά του, ή απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος;

Συμπληρωματικά αναφέρω απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου (υπόθεση C-302/17) που δικαίωσε-απάλλαξε από τον φόρο εισοδήματος Εταιρεία της Σλοβακίας που προσέφυγε σε αυτό.