Η Εταιρία Α έχει την εξής μετοχική σύνθεση:

Εταιρία Β :99,999% των μετοχών. (γερμανική εταιρία)

Φυσικό πρόσωπο Α: 0,001% των μετοχών.

Η Εταιρία Β με τη σειρά της ανήκει κατά 100% στην εταιρία Γ (βελγική εταιρία) και η εταιρία Γ με τη σειρά της 100% στην εταιρία Δ (εταιρία με έδρα το Λουξεμβούργο).

Ο μοναδικός μέτοχος της εταιρίας Δ (100% των μετοχών), είναι το Φυσικό πρόσωπο Α, το οποίο έχει Α.Φ.Μ στην Ελλάδα, λόγο το ότι έχει σπίτι εδώ και είναι φορολογικός κάτοικος Μάλτας.

Συνεπώς θα ήθελα να με καθοδηγήσετε πώς θα πρέπει να συμπληρώσω την καρτέλα που αφορά τα στοιχεία του δικαιούχου στην νέα εφαρμογή για τη δήλωση του πραγματικού δικαιούχου.
Η ερώτηση μου αφορά μόνο το πρακτικό κομμάτι, δηλαδή τι θα πρέπει να συμπληρώσω στην περίπτωση μου (Επισυνάπτω screenshot της καρτέλας προς συμπλήρωση) και όχι να μου επαναλάβετε τι είναι η εφαρμογή του πραγματικού δικαιούχου. Ευχαριστώ