Εχουμε σύσταση ΑΕ απο μετατροπή ΕΕ (με διπλογραφικά τηρούμενα βιβλία) σε ΑΕ κατα τον Ν.4601

και τον Ν.4548 (εκθεση ελέγχου ορκωτών για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της ΕΕ.)

Η ΕΕ εχει υπόλοιπο κερδών -2018-εις νεον ,το οποίο ποσό αφορά τα μη διανεμηθέντα κέρδη χρήσεως 2018.Αυτό το ποσό και το εταιρικό κεφάλαιο της ΕΕ, σχηματίζουν το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ.

Ερώτηση : θα πρέπει για αυτά τα μη διανεμηθέντα κέρδη 2018, στους εταίρους της ΕΕ,να παρακρατηθεί και να αποδοθεί ο φόρος μερισμάτων?