Φυσικό πρόσωπο Α κατα τη διάρκεια του έτους 2015 συνάπτει ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης με την εταιρία Β .
Το αντικείμενο της αγοραπωλησίας είναι μετοχές της ανώνυμης εταιρίας Γ στην οποία ο Α είναι μέτοχος.
Μέσα στο 2015 γίνεται τροποποίηση του αρχικού καταστατικού και συμφωνείται ότι πραγματικό αντικείμενο της συμφωνίας είναι η επικαρπία των μετοχών, δηλαδή η αγοράστρια εταιρία θα ασκεί δικαιώματα επικαρπωτή επί των μετοχών έως και την τελική και ολοσχερή εξώφληση του τιμήματος της πώλησης.
Εως και σήμερα δεν έχει εξωφληθεί το τίμημα .
Ερωτάται ποιές είναι οι προυποθέσεις , ούτως ώστε ο φορολογικός έλεγχος να δεχθεί ότι η μεταβίβαση αφορά την επικαρπία των μετοχών.
Ιδιαίτερα ερωτάται αν υπάρχει η οποιαδήποτε υποχρέωση δήλωσης βάσει του ν. 2961, προκειμένου ο έλεγχος να αναγνωρίσει την επικαρπία.