Καλησπέρα,

υποκατάστημα αλλοδαπής ιδρύεται το 2016.Λειτουργεί ουσιαστικά μέχρι και τον 06/2019. Κατά την έναρξη της λειτουργίας του οι δυο διαχειριστές παρείχαν ταμειακές διευκολύνσεις για να καλύπτονται διάφορες λειτουργικές υποχρεώσεις. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε σύμβαση δανεισμού. Τώρα που το υποκατάστημα κλείνει, τα κεντρικά θα αποστείλουν ένα ποσό που καλύπτει την υποχρέωση προς τους δυο διαχειριστές. Το ποσό αυτό πώς θα απεικονιστεί στα βιβλία του υποκαταστήματος? Ως λογαριασμός κεφαλαιακής ενίσχυσης που επηρεάζει την καθαρή θέση? Από τη στιγμή που το νομικό πρόσωπο είναι ένα, μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο? Ή θα απεικονιστεί ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση του υποκαταστήματος προς το κεντρικό? Όταν θα κλείσει θα μεταφερθεί απευθείας στις ζημιές χωρίς κάποια άλλη υποχρέωση? Έχουν χαρτόσημο οι μεταφορές αυτές?
Γενικά, πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται οι χρηματικές δοσοληψίες κεντρικού και υποκαταστήματος?

Ευχαριστώ.