Σε περίπτωση διακοπής ατομικής επιχείρησης, η οποία έχει στην κατοχή της ακίνητο, μετά την παρέλευση της διάρκειας του πενταετούς διακανονισμόυ, υπάρχει υποχρέωση αυτοπάραδοσης και καταβολής του Φ.Π.Α. στην αναπόσβεστη αξία; Αν ναι υπάρχει η΄ίδια υποχρέωση και κατά την διανομή ακινήτων σε εταιρίες;