Καλησπέρα σας,

επιχείρηση που χορηγεί σε υπάλληλο εκλογική άδεια, νομιμοποιείται να ζητήσει από τον εργαζόμενο σχετική βεβαίωση με σφραγίδα από το εκλογικό τμήμα στο οποίο ψήφισε ως αποδεικτικό άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος αλλά και του τόπου άσκησης για την επαλήθευση της χιλιομετρικής απόστασης; Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν προσκομίσει την παραπάνω βεβαίωση, μπορεί ο εργοδότης να ακυρώσει την χορήγηση της εκλογικής άδειας και να θεωρήσει το συγκεκριμένο διάστημα ως απουσία ή εναλλακτικά να το συμψηφίσει με υπόλοιπο κανονικής αδείας; Υπάρχει κάποιο άλλο δικαιολογητικό το οποίο θα μπορούσε να προσκομίσει ο εργαζόμενος ως αποδεικτικό της συμμετοχής του στην εκλογική διαδικασία;