Καλησπέρα σας,

Θα ήθελα τη γνώμη σας για το παρακάτω.

Μητρική εταιρεία LTD με έδρα την Αγγλία και μετόχους ένα νομικό πρόσωπο και ένα φυσικό, αποφασίζει την έναρξη στην Ελλάδα υποκαταστήματος αλλοδαπής με βασική δραστηριότητα Internet marketing.

Πριν την έναρξη του υποκαταστήματος στην Ελλάδα, αποφασίστηκε αύξηση εταιρικού 100.000 ευρώ και είσοδος νέου εταίρου (νομικό πρόσωπο)

Αφού ιδρύθηκε το υποκατάστημα αλλοδαπής στην Ελλάδα, τα χρήματα της αύξησης κεφαλαίου κατατέθηκαν απευθείας στον εταιρικό ελληνικό λογαριασμό από τον εταιρικού τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου που συμμετείχε στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Αγγλικής.

Αντί δηλαδή η καταβολή των χρημάτων της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου να γίνει στον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό της μητρικής στην Αγγλία έγινε στον τραπεζικό λογαριασμό του υποκαταστήματος αλλοδαπής. ( Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σχετικά με αυτή την κίνηση )

Ποιός θα είναι ο λογιστικός χειρισμός των 100.000 ? Θα χρεώσουμε προφανώς 38.02 αλλά ποιόν λογαριασμό θα πιστώσουμε ?

Γνωρίζω ότι τα υποκαταστήματα αλλοδαπής σε σχέση με το ΦΠΑ και το Εισόδημα συμπεριφέρονται όπως ακριβώς όπως και οι ημεδαπές κεφαλαιουχικές εταιρείες. Σε σχέση όμως με την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων τι ισχύει ? Θα πρέπει να υπάρχει πρακτικό έγκρισης οικονομικών καταστάσεων ? Προσάρτημα, ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως ?

Υπάρχει κάποιο άλλο θέμα που ενδεχομένως μου διαφεύγει σε σχέση με τα παραπάνω ?

Ευχαριστώ