Ανώνυμη Εταιρεία (τηρεί βιβλία σε ΔΛΠ) αγοράζει Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου στις 15/02/2018 (στο επισυναπτόμενο αρχείο θα δείτε ότι γίνεται η απόκτηση σε δύο μέρη) με Ονομαστική Αξία 5.000.000,00 Ευρώ. Ποιες είναι οι εγγραφές που πρέπει να διενεργηθούν κατά την απόκτηση, κατά την 31.12.2018 και κατά την 15.02.2019 στα βιβλία της εταιρείας; Επισυνάπτεται αρχείο με όλα τα δεδομένα που χρειάζεστε.