ΕΡΩΤΗΜΑ:

Ξενοδοχειακή Εταιρεία ΑΕ συσταθείσα το 1986 πτωχεύσασα με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ημερομηνία παύσης πληρωμών την 23/3/1991και με την αυτοδικαίως περάτωση της πτώχευσης στις 17/2/2012 δυνάμει του άρθρου 182 παρ. 3 και 166 παρ. 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.3588/2002) και από της 17/2/2012 μέχρι και σήμερα με ουδεμία συναλλακτική διαδικασία (άτυπη Αδράνεια) ληξάσης της διάρκειας της την 27/7/2016 μη ανανεωθείσα και με υποχρέωση αποπληρωμής ληφθέντος Δανείου από την Εθνική Τράπεζα (Υποθήκη οικοπέδου κτίσματος) με οφειλές σε ΙΚΑ, εργαζομένους κλπ μη τεθείσα σε εκκαθάριση και με πώληση των μετοχών των αρχικών μετόχων σε νέους επενδυτάς δύναται να αναβιώσει σύμφωνα με το άρθρο 171 Ν.4548/2018;

Λόγω εκτεταμένων Ζημιών (αρνητικά Κεφάλαια) πως πρέπει να κινηθεί για να αναβιώσει;

α) Σύσταση Γενικής Συνέλευσης των ΝΕΩΝ μετόχων με αίτημα την αναβίωση και την μετατροπή της Εταιρείας σε ΙΚΕ με αυξημένη πλειοψηφία;

α1) Προς τούτο πρέπει να ορίσει κατ’ αρχήν εκκαθαριστές οι οποίοι δεν θα προβούν σε διάλυση της Εταιρείας και την απόδοση πιθανών κερδών εις τους εταίρους αλλά να προσδιορίσουν την αξία της περιουσίας, οικόπεδο και παλαιό κτίσμα από το 1989 .

α2) Να καταβάλλει σύμφωνα με το άρθρο 171 Ν.4548/2018 το ελάχιστο κεφάλαιο 25.000 Ευρώ και μετά να προβεί εις την μετατροπήν σε ΙΚΕ (όπου σύμφωνα με τον Νόμο δεν απαιτείται αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων) ή μπορεί να γίνει ταυτόχρονα ;

α3) Στην περίπτωση αυτή οι εκκαθαριστές θα επιβεβαιώσουν το τελευταίο Ισολογισμό χρήσης 2003 από την τελευταία υποβληθείσα Φορολογική Δήλωση;

Το Αρχικό Καταστατικό προβλέπει διορισμό από την Γενική Συνέλευση τουλάχιστον 2 εκκαθαριστών . Τι προσόντα πρέπει να έχουν και από πού θα ευρεθούν ,θα ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και θα συντάξουν Ισολογισμό τον οποίο θα υποβάλλουν εις την εποπτεύουσα αρχή; Ώστε εν συνεχεία να γίνει η αιτούμενη αναβίωση;

Σημειώσατε ότι δεν υπάρχουν βιβλία και στοιχεία λόγω των πολλών συνδίκων με ανέλαβαν την πτωχευτική περιουσία και λόγω του μακρού χρόνου (1991-2019) 28 ετών διότι και το αρχείο από το Πρωτοδικείο έχει πολτοποιηθεί. Υπάρχουν ΜΟΝΟ οι δηλώσεις Ε3 και Φορ. Εισοδήματος των ετών 1999-2003.

Παρακαλούμε για την σύντομη απαντησή σας λόγω προθεσμίας από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος διακανονισμού του Δανείου που απαιτεί την εκπροσώπηση λόγω αναβίωσης της Εταιρείας.

Ευχαριστούμε