Ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής

Για να μην υπολογιστεί τεκμαρτό εισόδημα θα πρέπει και οι δύο

1ον αυτός που κάνει την δωρεάν παραχώρηση

2ον και αυτός που ΄δέχεται την δωρεάν παραχώρηση

να ασκούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

εκτός από ανιόντες, κατιόντες και σύζυγοι