Σύμφωνα με το Άρθρο 173 νομου 4548/2018 ισχύ από 1/1/2019 τα υποκαταστήματα αλλοδαπής υποχρεούνται σε δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας μαζί με λογιστική κατάσταση του υποκαταστήματος .

Το Υποκατάστημα αλλοδαπής έχει έδρα στην Αμερική όπου εκεί λόγο μη ύπαρξης εμπορικής δραστηριότητας (στην Αμερική ) δεν υποχρεούται σε σύνταξη και δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων .

Τι θα πρέπει η συγκεκριμένη εταιρεία να δημοσιεύσει στην Ελλάδα?? Δεδομένου ότι το υποκατάστημα συντάσσει οικονομικές καταστάσεις που ελέγχονται και από ορκωτό ελεγκτή μπορεί να δημοσιεύσει μόνο της καταστάσεις του Υποκαταστήματος ???

Ευχαριστώ