Θυγατρική ελληνική εταιρεία λαμβάνει δάνειο απο μητρική εταιρεία της αλλοδαπής (Ελβετία) χωρίς να γίνεται εισροή χρημάτων σε ελληνικές τράπεζες.
Για το δάνειο αυτό πληρώνει ένα ποσό σε τόκους. Η ερώτηση είναι εάν οι καταβαλλόμενοι τόκοι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, καθώς και αν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου τόκων.