Α.Ε. με μετοχικό κεφάλαιο 25.000€ για τη χρήση 2018 (πρώτη εταιρική χρήση) έχει καθαρά λογιστικά κέρδη (κέρδη ισολογισμού) 3.632.134€. Σε αυτά τα κέρδη συμπεριλαμβάνονται και έσοδα από ενδοομιλικά μερίσματα από ημεδαπή εταιρία ποσού 3.630.324€. Επίσης υπάρχουν λογιστικές διαφορές-μη εκπιπτόμενες δαπάνες ποσού 630€. Σύμφωνα με το άρθρο 48 ν. 4172/2013 τα έσοδα από ενδοομιλικά μερίσματα απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος και στο τέλος της χρήσης, όπως άλλωστε έχει διευκρινιστεί στην ΠΟΛ 1007/2.1.2014, εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού, το οποίο όμως δεν φέρει τον όρο αφορολόγητο . Βάσει καταστατικού αλλά και νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιριών, η εταιρία πρέπει να σχηματίσει τακτικό αποθεματικό ίσο με το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών μέχρι αυτό να φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Ερ: Ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός των αποθεματικών στο τέλος της χρήσης κατά τη διανομή; Με δεδομένο ότι πρέπει να σχηματίσω ειδικό αποθεματικό 3.630.324€ πώς θα υπολογιστεί το τακτικό αποθεματικό;