Εταιρεία θέλει να προσλάβει μηχανικό για έργο με μηνιαίες καταβολές και έκδοση ΔΠΥ. Ο μηχανικός απασχολείται έως δύο εργοδότες .

Σε τι εισφορές ΕΦΚΑ υπόκειται γενικά για το επάγγελμα του?

Η ευνοϊκή διάταξη του άρθρου 39 παρ.9 στην οποία ο εργοδότης συμμετέχει κατά τα 2/3 στις εισφορες είναι προαιρετική ή υποχρεωτική για τον ασφαλισμένο και εργοδότη?

Μπορεί ο ασφαλισμένος να επιλέξει να μην ευεργετηθεί από την διάταξη αυτή?

Ο εργοδότης έχει τυπική υποχρέωση να τον ασφαλίσει ως οιωνεί μισθωτό?

Είναι καλυμμένη η εταιρεία ως προς τον τύπο προς τις αρμόδιες αρχές αν ο ασφαλισμένος δεν θέλει να ενταχθεί στην ευνοϊκή διάταξη?