Καλή σας ημέρα

Ατομική επιχείρηση, πλήρωσε από 1/1/2018 έως 31/12/2018, έναντι, ασφαλιστικές εισφορές με βάση την εκκαθάριση του 2016, το ποσό των 13.000,00 €.

Το ερώτημα είναι, ποιο ποσό αναγνωρίζεται ως δαπάνη ασφαλιστικών εισφορών και σε ποιο έτος αυτή η δαπάνη θα εκπέσει, αν στην εκκαθάριση που πρόκειται να γίνει, προκύψει ότι με βάση τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2017,

1. το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που του αναλογούν και βαρύνουν το φορολογικό έτος 2018, ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00 € και ο επιχειρηματίας αποφασίζει να του επιστραφεί η διαφορά του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού των 13.000,00 -8.000,00 = 5.000,00 €

2. το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που του αναλογούν και βαρύνουν το φορολογικό έτος 2018, ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € και θα καταβληθεί η διαφορά που υπολείπεται εντός του φορολογικού έτους 2019 συνολικού ποσού 15.000,00 – 13.000,00 = 2.000,00 €

το ερώτημα τίθεται διότι σύμφωνα με την ΠΟΛ 1219/2018 παράγραφος 3 ισχύει ότι …. (3)

Αναφορικά με τον χρόνο έκπτωσής τους, αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν , με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 (π.χ. χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών, κ.λπ.). Οι δαπάνες των οποίων τα δικαιολογητικά εκδίδονται ή λαμβάνονται έως την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και αφορούν την κλειόμενη χρήση επίσης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του έτους που αφορούν . Επίσης, σε περίπτωση που οι εκπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ετών 2014 και επομένων έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτές θα εκπίπτουν κατά το χρόνο καταβολής τους σύμφωνα με την υπόψη ρύθμιση.

Ενώ στην επόμενη παράγραφο 4, ως συμπέρασμα της παραγράφου 3 αναφέρει ότι ....(4)

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 εφόσον καταβληθούν , δηλαδή κατά τον χρόνο που επιβαρύνουν ταμειακά την επιχείρηση.

Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται ταμειακά ως ασφαλιστική εισφορά από 1.1 μέχρι 31.12 του τρέχοντος φορολογικού έτους, εκτός από τα ποσά προσαυξήσεων, προστίμων, κλπ. που τυχόν καταβλήθηκαν στο έτος αυτό, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης του έτους αυτού.

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αφορά εισφορές τρέχοντος ή παλαιοτέρων ετών, περιλαμβανομένων και αυτών που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση.

Λόγω της αντίφασης των δύο αυτών παραγράφων, όπου στην παράγραφο 3 αναγράφεται ό,τι ισχύει στις διατάξεις του νόμου ενώ στην παράγραφο 4 «κάποιος» ανεπιτυχώς προσπαθεί να αποδώσει στα «Ελληνικά» την ερμηνεία των διατάξεων του νόμου, κατά την άποψή μας, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΠΟΛ 1219/2018, εφόσον η εκκαθάριση λαμβάνει χώρα πριν το κλείσιμο του ισολογισμού και εκκαθαρίζει ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν το φορολογικό έτος 2018 η επιχείρηση θα πρέπει να εκπέσει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν την χρήση και έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους εντός αυτής.

Τέλος η εφαρμογή της παραγράφου 4 της ΠΟΛ 1219/2018 έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την βασική αρχή του δεδουλευμένου, η οποία υιοθετείται για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με την εφαρμογή των ΕΛΠ. Η θεμελιώδης αρχή του δεδουλευμένου επιτάσσει την αναγνώριση των επιπτώσεων των συναλλαγών και γεγονότων της οντότητας και τη συμπερίληψή τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της στο χρόνο που προκύπτουν και όχι στο χρόνο που διακανονίζονται ταμειακά (Ν.4308/2014, Παράρτημα Α – ορισμοί).