Γίνεται έλεγχος σε ατομική επιχείρηση με άνοιγμα λογαριασμών για μία τριετία. Τι θα γίνει αν στην τριετία έχει κατατεθεί ποσό από τον επιχειρηματία σε προσωπικό του λογαριασμό το οποίο πρόκειται για κεφάλαιο που προήλθε από εισοδηματα προηγούμενων χρήσεων το οποίο είχε εκτός τραπεζικού συστήματος ? Ενώ στην τριετία τα εισοδήματα του επιχειρηματία δεν δικαιολογούν την κατάθεση του ποσού αυτού η ανάλωση κεφαλαίου σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις των προηγούμενων ετών υπερκαλύπτει το ποσό.