Επιχείρηση, με αντικείμενα εργασιών συνεργείο και φανοβαφείο (επιχείρηση) Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, παρέχει τις υπηρεσίες της, κατά κύριο λόγω, σε μεγάλες εταιρείες (εταιρεία) ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων.

Μεταξύ της επιχείρησης και των εταιρειών έχουν συναφθεί συμβάσεις στις οποίες λεπτομερώς περιγράφονται οι όροι και το αντικείμενο συνεργασίας. Εκ των βασικών όρων των συμβάσεων είναι αυτός που αναφέρει ότι κατά την παραλαβή, του προς επισκευή οχήματος, η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει στον πελάτη της εταιρείας ,όχημα αντικατάστασης για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή. Επίσης ορίζεται ότι τα οχήματα αντικατάστασης που διαθέτει η επιχείρηση θα πρέπει να έχουν ενοικιαστεί, με σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης, από την εταιρεία ενοικίασης.

Από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) προκύπτει ότι ο υποκείμενος στο φόρο έχει δικαίωμα να εκπέσει το Φ.Π.Α. των εισροών του (δαπανών, αγορών και παγίων) από το Φ.Π.Α. των εκροών του κατά το μέρος που χρησιμοποιεί τις εισροές του για την πραγματοποίηση πράξεων φορολογητέων ή απαλλασσόμενων με δικαίωμα έκπτωσης.

Οι διατάξεις της περιπτώσεως ε’ της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου ορίζουν ότι δεν παρέχεται το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σε πάσης φύσεως δαπάνες που αφορούν επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης. Επίσης στο τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως ε’ ορίζεται ότι, κατ’ εξαίρεση, παρέχεται το δικαίωμα έκπτωσης των δαπανών για τα πιο πάνω μεταφορικά μέσα, εφόσον αυτά προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με δεδομένο ότι η δαπάνη, της μακροχρόνιας μίσθωσης των οχημάτων, πραγματοποιείται αποκλειστικά για αντικατάσταση των προς επισκευή οχημάτων της εταιρείας, δηλαδή για πράξεις που υπάγονται στο φόρο,

τίθεται το ερώτημα εάν η επιχείρηση έχει δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. με τον οποίο επιβαρύνθηκαν οι δαπάνες μακροχρόνιας μίσθωσης των ΙΧΕ αυτοκινήτων.