Έχουν υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων 2019, όταν συνδιαλέγονται με εταιρίες ή επιχειρήσεις, οι ακόλουθες ?
α) σχολικές επιτροπές
β) υπουργεία
γ) οικισμοί
δ) δήμοι

Και αν δεν έχουν, αυτό έχει ως συνέπεια, αποκλειστικά την ύπαρξη αποκλίσεων? Η σε περίπτωση διακοπής εταιρίας, κατά τον έλεγχο των αποκλίσεων από την εφορία, υπάρχει πιθανότητα να ζητηθεί τροποποίηση συγκεντρωτικής κατάστασης άρα και πιθανή υποβολή προστίμου?