Η εταιρεία μας Α.Ε. έχει συμμετοχή σε θυγατρική εξωτερικού στην Τουρκία ποσοστό 95 %. Τέλος του χρόνου 30/11/2018 εξαγοράσαμε και το υπόλοιπο 5% και πλέον κατέχουμε το 100% της θυγατρικής.

Εντός της χρήσης 2019 η θυγατρική θα μοιράσει μέρισμα από τα φετινά και παλαιότερα κέρδη.

Μπορούν οι παλιοί μέτοχοι εφόσον έχουν αποχωρήσει να διεκδικήσουν ποσοστά στην διαμονή των μερισμάτων για το ποσοστό που είχαν αναλογικά πριν την 30.11.2018 ?