Σε εταιρία Ετερόρρυθμη , μπορεί να θεωρηθεί εκπιπτόμενη δαπάνη το κόστος ενός μεταπτυχιακού του ετερόρρυθμου εταίρου ως δαπάνη εκπαίδευσης ,εφόσον το αντικείμενο είναι συναφές με το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας ;